Bağımsız Denetimde Riskli Alanlar Denetimi

Süleyman YÜKÇÜ, Nur OKUR

PDF

Özet
Bağımsız denetim meslek mensupları bağımsız denetçiler denetimlerinde her daim belli bir düzeyde risk faktörleriyle karşı karşıya gelmektedir. Bu risk faktörlerinin değerlerinin az veya çok olması yazılacak denetim raporunda önemli katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda,  bağımsız denetim alanında risk faktörlerinin incelenip denetimin sürecinin, denetim sonuç raporunun, denetlenen firmanın ve bağımsız denetim meslek mensupları bağımsız denetçilerin denetim süreçlerinde karşılaşacakları risk faktörleri ve bu faktörlerin alanları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk, Denetim, Risk Alanları Denetimi

Abstract
Independent auditors, who are independent audit professionals, always face a certain level of risk factors during their audits. The audit report to be written  will be affected highly by the risk factors’ values, if they are high or low. In line with the purpose of this study, the risk factors in the field of independent auditing, the audit process, the audit result report, the audited  firm and the independent auditors, and the risk factors that they will encounter in the audit processes and the areas of these factors are examined.

Keywords: Risk, Audit, Risk Areas Audit

Atıf (Citation):: Yükçü, S., ve Okur, N. (2021). Bağımsız Denetimde Riskli Alanlar Denetimi. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 1(1), 36-47.

KAYNAKÇA   

Bağımsız Denetim Standartları 315
Bağımsız Denetim Standartları 350
Hesap Uzmanları Derneği (2004). Denetimin İlke ve Esasları. 1. Cilt 3. Baskı, Hesap Uzmanları Derneği.
Karapınar, N. (2018). Denetim risk modeli ve denetim sürecine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
Kepekçi, C. (1998). Bağımsız denetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Kurumlar Vergisi Kanunu  (2006). 5520 Sayılı Kanun Cilt:45 Sayı: 26205
Mert, Ü. H., Güner, M., ve Duyar, G. (2019). İşletmenin sürekliliği standardının denetim raporlarına etkilerinin bist kapsamındaki şirketler üzerinde araştırılması. Muhasebe ve Denetime Bakis= Accounting & Auditing Review19(57), 119-140.
Öztürk, Y., Türker, İ., Biçer, A., ve Gündoğdu, S. (2013). Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim İnceleme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler Standartları El Kitabı. Cilt 1 Yıl 2013 Türmob Yayınları 464
Sağlam,  N, Uyar, S., ve Yolcu, M. (2020). Bağımsız denetim uygulama rehberi. Baskı 1, Bursa: Muhasebe Tr Yayınları.
Taş, O., Mert, H,. ve Başakaya, A. (2019). Bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konuları ve Bist kapsamında farklı sektörlere yönelik bir araştırma. PressAcademia Procedia9(1), 155-159.
Tokmar, E., (2019). Türkiye’de bağımsız denetim uygulamaları: tekstil firması örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.