BIST 100’de İmalat Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Halka Açıklık Oranı ile Finansal Performans İlişkisi

Zeynep YAROĞLU – Ganite KURT

PDF

Özet
Bu çalışma ile Türkiye’deki şirketlerin halka açıklık oranı ile finansal performansları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 2017 yılında Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi’nde yer alan ve imalat sektöründe işlem gören şirketler çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Bağımlı değişkenler aktif karlılığı, özkaynak karlılığı ve Tobin q oranı, bağımsız değişken halka açıklık oranı (fiili dolaşımdaki pay oranı), kontrol değişkenleri ise kaldıraç oranı ve şirket büyüklüğü olarak belirlenmiştir. Çok değişkenli çoklu regresyon ve görünürde ilişkisiz regresyon analizleri, halka açıklık oranının şirketlerin finansal performansları üzerinde etkili olmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Mülkiyet Yapısı, Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı, Halka Açıklık Oranı

Abstract

The aim of the study is to determine the relationship between free float ratio and financial performance of companies in Turkey. In this context, the manufacturing companies listed on the Borsa Istanbul BIST 100 Index in 2017 are included in the scope of the study. Dependent variables are assigned as ROA, ROE and Tobin’s q ratio; where independent variable is free float ratio. Control variables are leverage ratio and company size. Multivariate multiple regression and seemingly unrelated regression analysis demonstrate that the free float ratio does not have an effect on the financial performance of companies.
Keywords: Financial Performance, Ownership Structure, Free Float Ratio

Atıf (Citation): Yaroğlu, Z. ve Kurt, G. (2022). BIST 100’de imalat sektöründe işlem gören şirketlerin halka açıklık oranı ile finansal performans ilişkisi. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi 2(1), 48-57.

KAYNAKÇA

Akman Hoşal N., Mugan Simga C. ve Akışık O. (2015). Ownership concentration effect on firm performance in Turkey. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,17(1), 33-56.
Aksoy, T. ve Bozkuş S. (2010). The impact of corporate governance on accounting measures of financial performance, liabilities volume, credit usage and trade openness in the light of crises: An empirical study on Turkish SMSs. World of Accounting Science, 3(12), 23-42.
Alipour, M. (2013). An investigation of the association between ownership structure and corporate performance: Empirical evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). Management Research Review, 36(11), 1137-1166.
Aytekin S. ve İbiş A. (2014). Mülkiyet yapısının işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: BIST Metal Eşya, Makina Endeksi (XMESY) üzerinde bir uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 119-130.
Bayrakdaroğlu A. (2010). Mülkiyet yapısı ve finansal performans: İMKB örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 11-20.
Berle, A.A. ve Means, G.C. (1932). The modern corporations and the private property. MacMillan, New York.
Berger, A. N. ve Bonaccorsi Di Patti, E. (2006). Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102.
Bhagat S. ve Bolton B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of Corporate Finance, 3(14), 257-273.
Bradshaw, M. (2002). The use of target prices to justify sell-side analysts’ stock recommendations. Accounting Horizons, 16(1), 27–41.
Bostancı, F. ve Kılıç, S. (2010). Şirketlerde halka açıklık oranının piyasa performansına etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine ampirik bir çalışma. İMKB Dergisi, 12(45), 1-25.
Çalışkan M. M. T. ve Kerestecioğlu S. (2013). Effects of free float ratios on stock prices: An application on ISE. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(2), 165-174.
Çam A.V. (2016). Halka açıklık oranının firmaların kârlılığına etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 519-531.
Doğan M. ve Topal Y. (2015). Sahiplik yapısının firma performansı üzerine etkisi: Türkiye örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(20), 165-177.
Elitaş B. L., Doğan M. ve Kevser M. (2017). Finansal sıkıntı ve sahiplik yapısı arasındaki ilişki: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 787-804.
Ersoy H. ve Koy A. (2015). The relationship between corporate performance and ownership structure: Evidence from Turkey. Emerging Markets Journal, 2(5), 9-18.
Fishman J., Gannon G. ve Vinning R. (2005). Ownership Structure and Corporate Performance: Australian Evidence. 16th Asian Finance Association Conference, (Asian Financial Association), Kuala Lumpur, Malaysia, 1-44.
Grossman, S. J. ve Hart O. D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. Journal of Political Economy, 94(4), 691-719.
Güler S. ve Uçma T. (2011). Mülkiyet yapısı değişkenlerinin işletme performansı üzerindeki etkisi: İMKB 30 Endeksi üzerine bir uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(4), 221-240.
Gürsoy G. ve Aydoğan K. (2002). Equity ownership structure, risk taking, and performance: An empirical investigation in Turkish Listed Companies. Emerging Markets Finance and Trade, 6(38), 6-25.
Hartung J. ve Knapp G. (2005). Multivariate Multiple Regression. s. 1370–1373, (Ed.) Everitt B. S. ve Howell D. C., Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science, Cilt 3, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, İngiltere.
Jensen, M. (1993). The Modern Industrial Revolution, exit, and the failure of internal control systems. The Journal of Finance, 48(3), 831-880.
Kakilli Acaravcı S., Kandır S.Y. ve Zelka A. (2015). Kurumsal yönetimin BIST şirketlerinin performanslarına etkisinin araştırılması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 171-183.
Keskin, H. İ. (2019). Türkiye’nin turizm talebinin tahmininde görünürde ilişkisiz regresyon modelinin kullanılması. Journal of Tourism Theory and Research, 5(2), Futourism, 182-190.
Konak, F. ve Kendirli, S. (2015). Sermaye yoğunlaşmasının firma performansı üzerine etkisi: BİST Gıda ve İçecek Endeksi uygulaması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 15, 123-134.
Önem H. B. ve Demir Y. (2015). Mülkiyet yapısının firma performansına etkisi: BIST İmalat Sektörü üzerine bir uygulama. Vizyoner Dergisi, 6(13), 31-43.
Sayılgan G. ve Sayman Y. (2012). İmalat şirketlerinin ortaklık yapılarının, finansman kararları üzerindeki etkisi: İMKB uygulaması (1998–2009). İMKB Dergisi, 12(48), 1-15.
Sermaye Piyasası Kurulu (2010). 2010/30 Sayılı Haftalık Bülten. Erişim Adresi: http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2010&no=30
Shleifer, A. ve Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. The Journal of Finance, 52(2), 737-783.
Srivastava A. (2011). Ownership Structure and Corporate Performance: Evidence from India. International Journal of Humanities and Social Science,1(1), 23-29.
Suadiye G. (2017). The effects of corporate governance practices on firm performance: Empirical evidence from Turkey. International Journal of Research in Commerce & Management, 8(11), 45-50.
Topaloğlu E. E., Coşkun N. ve Özkan C. (2016). Sahiplik yapısı ile finansal performans arasındaki ilişkinin Borsa İstanbul 30 Endeksi’ndeki şirketlerde test edilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(620), 85-107.
Tükenmez N. M., Gençyürek A. G. ve Kabakcı C. Ç. (2016). Türk bankacılık sektöründe sahiplik yoğunlaşması ile finansal performans ilişkisinin incelenmesine yönelik ampirik bir çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(30), 625-644.
Zellner A. (2006). Seemingly unrelated regressions. International Encyclopedia of Social Sciences. Erişim Adresi: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.6897&rep=rep1&type=pdf