REVIEW AND PUBLISHING PROCESS

Review and Publishing Process

The average time during which the preliminary assessment of manuscripts is conducted:20 days
The average time during which the reviews of manuscripts are conducted:20 days
The average time in which the article is published:60 days

Double-Blind Peer Review Process

Double-Blind Peer Review Process is a method applied for the publication of scientific publications with the highest quality. This method forms the basis of the objective evaluation of scientific studies and is preferred by many scientific journals.

Peer reviews have a decisive role in Journal of Auditing and Assurance Services’ broadcast quality. All studies sent to Journal of Auditing and Assurance Services are evaluated by double-blinding according to the following stages: The author and referee identities of the studies are hidden in the double-blind method. In the double-blind method, the author and refrees identities of the studies are hidden. For this reason, it is requested from authors that to delete their names when uploading their articles to the system.

Initial Manuscript Evaluation

In the initial manuscript evaluation, the manuscript is examined in terms of the article writing rules. Then the editor examines detailed the introduction and literature, methods, findings, results, evaluation and discussion sections in terms of originality with the scope of journal publication policies and its scope. Manuscript that do not comply with the purpose and scope of the journal and contain scientifically critical errors and are weak in terms of language and narrative rules in Turkish, English and other languages, have no original value and not meet the publication policies are rejected. Appropriate studies are taken to the referees process.

Referees Evaluation

As a result of the editor assessment manuscript that comply with publication policy and are sent in accordance with spelling rules and after the pre-evolution of the editor / editorial assistants, are sent to the expert of the relevant subject in the evaluation of the referees. The institution(s) of the author (s) and referees cannot be the same.

The referees are obliged to guarantee that they will not share any process and document about the manuscript they evaluate.

Period taken to referees for evaluation process is 15 days. The correction proposals from the referees or editors is compulsory to completed in accordance with ‘’correction direction’’ by the authors within 15 days. The referees may decide on the eligibility of a manuscript by reviewing the corrections of the study and may request correction more than once if necessary.

Referees evaluations are generally based on the originality of the studies, the method used, compliance with the rules of ethics, the consistent presentation of the findings and results, and the review of the literature.

This review is done based on the following elements:

 1. Is the title of the article correctly identified as limited and consistent with the text content?
 2. Does the abstract reflect the work correctly and clearly?
 3. Does the English summary correspond to the Turkish abstract?
 4. Is the introductory part of the study well defined?
 5. Are the theoretical information on the subject of the study adequately defined?
 6. Is the review of domestic and foreign literature relevant to the subject of the study sufficient?
 7. Is the method and application of the study correct and sufficient?
 8. Is the purpose of the study adequately defined?
 9. Are the findings of the study adequately explained?
 10. Is the conclusion part of the study well defined?
 11. Are the sources used in the study compatible and adequate?
 12. Are the table shapes, graphics or pictures used in the study clear, adequate and understandable?
 13. Is the study written in a fluent and understandable language that complies with the grammar rules? (Is English enough?)
 14. Is the structuring and expression of the study consistent and sufficient as a whole?
 15. Is the contribution of the study to literature or practice sufficient?

-Publishing Process

 The author (s) cannot make any major changes (except for the suggestions of the editors / referees) on the completion of the referee evaluation process (section, paragraph, table, picture, adding graphics, adding the name of another author (s) to the article later.

The journal of Editor/ Editorial Board decides whether the manuscript can be published or it is published in which number of the journal. In case one referee report is negative while the other is positive, the manuscript is forwarded to a third referee for additional evaluation. If two referees give a negative opinion, the article is not published and rejected.

 

Değerlendirme ve Yayımlanma Süreçleri

Çift Taraflı Körleme (Gizli) Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift Taraflı Körleme (gizli) Hakemlik; bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre çift taraflı körleme hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir. Çift tarafı körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu sebeple yazarların makalelerini sisteme ilk yükleme aşamasında isimlerini silmeleri gerekmektedir.

Ön Kontrol Süreci

Ön kontrol sürecinde, önce makale dergi yazım kuralları bakından incelenir. Daha sonra Editör çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakem atama sürecine alınır.

Hakem Atama Süreci

Editör değerlendirmesi sonucu yayın politikalarına uyan ve yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alınır ve Editör’ün/Editör Yardımcılarının ön incelemesinden sonra ilgili konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem atamasında yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar) ile hakemlerin kurumları aynı olamaz. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Bu süre içinde hakemler değerlendirmeyi tamamlamaz ise 5 günlük ek süreler verilir. Değerlendirme tamamlanmazsa yeni hakemler atanır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme yönergesi” doğrultusunda 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

 1. Makale başlığı metin içeriği ile sınırlı ve uyumlu olarak doğru biçimde belirlenmiş mi?
 2. Özet çalışmayı doğru ve açık biçimde yansıtmakta mı? 
 3. İngilizce özet Türkçe özete uygun mu?
 4. Çalışmanın giriş bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
 5. Çalışmanın konusu ile ilgili teorik bilgiler yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
 6. Çalışmanın konusu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın (literatür) incelemesi yeteri mi?
 7. Çalışmanın yöntemi ve uygulaması doğru ve yeterli mi?
 8. Çalışmanın amacı yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
 9. Çalışmanın bulguları yeteri kadar iyi açıklanmış mı?
 10. Çalışmanın sonuç bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
 11. Çalışmada kullanılan kaynaklar konu ile uyumlu ve yeterli mi? 
 12. Çalışma kullanılan tablo şekil, grafik veya resimler açık, yeterli ve anlaşılır mı?
 13. Çalışma dil bilgisi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış mı? (İngilizce ise yeterli mi?)
 14. Çalışmanın yapılandırması ve anlatımı bir bütün olarak tutarlı ve yeterli mi? 
 15. Çalışmanın alanyazına(literatüre) ya da uygulamaya katkısı yeterli mi?

Yayımlanma Süreci

Yazar(lar), hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (Editör/hakemlerin değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar. Makalenin gönderildiği iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp yayımlanamayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Editörü/Yayın Kurulu karar verir. Hakem raporlarından birisinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale yayımlanmaz ve reddedilir. Ayrıca Editör yazarlardan hakem görüşlerine ek olarak düzeltmeler isteyebilmektedir.