Finansal Bilgi Manipülasyonlarının Teorik Açıdan Değerlendirilmesi

Turgay YAVUZARSLAN

PDF

Özet
Çalışmada nitel analiz yöntemi kullanılarak finansal bilgi manipülasyonu yöntemleriyle ilgili yerli ve yabancı literatür incelenmiştir. Çalışmada finansal manipülasyon yöntemleriyle ilgili temel bir çerçeve oluşturmak amaçlanmıştır. Buna göre finansal bilgi manipülasyonu temelde yaratıcı muhasebe uygulamaları ve hileli finansal raporlama olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Yaratıcı muhasebe uygulamaları ise kar yönetimi, karın istikrarlı hale getirilmesi, büyük temizlik muhasebesi ve agresif muhasebe yöntemleri olmak üzere dört başlık altında incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Finansal Bilgi Manipülasyonu, Yaratıcı Muhasebe, Hileli Finansal Raporlama

Abstract
In this study, related literature about financial information manipulation have been examined by using qualitative analysis methods. In this study, creating an essential frame about financial manipulation method has been aimed. According to this basically financial manipulation is examined under two titles: creative accounting applications and fraudulent financial reporting.  Creative accounting applications have been tried to be examined and explained under four titles: earning management, income smoothing, big bath accounting and aggressive accounting methods.

Keywords: Audit, Financial Statement Manipulation, Creative Accounting, Fraudulent Financial Reporting

Atıf (Citation): Yavuzarslan, T. (2021). Finansal bilgi manipülasyonlarının teorik açıdan değerlendirilmesi. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi 1(1), 68-82.

KAYNAKÇA   

Aslanoğlu, S., Cengiz, S., Dinç, Y., ve Dilsiz, M. (2016). Yaratıcı muhasebe uygulamalarının bağımsız denetim kalitesi üzerine etkisi: BİST’de bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69) , 1-24.
Ata, H.,A. ve Seyrek, İ.,H. (2009). The use of data mınıng technıques ın detectıng fraudulent fınancıal statements: an applıcatıon on manufacturıng fırms. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, 14 (2), 157-170.
Beasley, M.S., Carcello, , J.V., Hermanson, D.R. ve Neal, T.L. (2010). Fraudulent financial reporting, committee of sponsoring organizations of the treadway commission, Jersey City.
Beasley, M.S., Carcello, J.V., Hermanson, D.R. ve Neal, T.L. (2010). Fraudulent financial reporting: 1998-2007, an analysis of U.S. public companies. The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. https://www.coso.org/Documents/COSO-Fraud-Study-2010-001.pdf
Bezirci, M., ve Karahan, N. (2015). Muhasebe kayıt sürecindeki manipülasyonların neden ve sonuç ilişkisinin değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (29) , 216-240.
Bhasin, M. (2016). Survey of creatıve accounting practices: an empirical study. Wulfenia, 23, 143-162.
Brauweiler, H.C., Yerimpasheva, A., ve Balgabayeva, Z. (2019). Avoiding creative accounting: corporate governance and leadership skills. Zeszyty teoretyczne rachunkowości” stowarzyszenie księgowych tom, 104 (160), 9−19.
Cernusca L., David D., Nicolaescu C., ve Gomoi B.C. (2016), empirical study on the creative accounting phenomenon. Studia universitatis. Vasile goldis‖ arad. Economics series, 26(2), 63-87
Ciocan, C. C. (2017). Motivations in choosing creative accounting techniques: a managerial perspective. “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, 17(2), 525-530.
Ciocan, C. C. (2017). True and fair view: ıncentive or ınhibitor for creative accounting? “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, 17(1), 451-455
Cugova, A. VE Cug, J. (2019). Motivation for the use of creative accounting techniques in the conditions of the globalized business environment. Shs Web Of Conferences 74, 01004 Globalization And Its Socio-Economic Consequences 2019, 1-8
Çıtak, N . (2019). Yaratıcı muhasebe mi? Aldatıcı muhasebe mi?. TIDE Academıa Research , 1(1) , 55-76.
Demir, M , Kısakürek, M , ve Arslan, Ö . (2019). İç denetim sisteminin hileli finansal raporlamayı önlemedeki rolüne yönelik bağımsız denetçiler üzerinde bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (82) , 111-134.
Dereköy, F . (2020). Muhasebe manipülasyonları: Toshiba vakası. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85) , 91-110.
Dorminey, J., Fleming, S., Kranacher, M. ve Riley, R. (2010). Beyond the fraud triangle. The CPA Journal, 80 (7), 17-23.
Dreghiciu A.E. ve Putan, A. (2016). Specific procedures and techniques of the creative accounting concerning tangible assets reevaluation. Ovidius University Of Constantza, Faculty Of Economic Sciences, 1(1), 509-514.
Elitaş, B . (2013). Muhasebe manipülasyonu ve muhasebe bilgi kalitesine etkisi. Muhasebe ve finansman dergisi, (58) , 41-54.
Genç, M . (2018). SPK’dan bağımsız denetim yetkisi almış denetim şirketlerindeki denetçiler açısından yaratıcı muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesi. Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi , (17. UIK Special Issue) , 347-368.
Ginta, A.I. (2019). Creatıve accountıng ın the economıc-fınancıal system – conventıons for the avoıdance of double taxatıon. Annals Of The „Constantin Brâncuşi” University Of Târgu Jiu, Economy Series, 1/2019, 112-118
Ginta, A.I. ve Tirau A.I. (2018). Analysis of creative accounting – faithful ımage relationship and creative accounting. Fraud relationship. “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, 18 (2), 599-604.
Hajek, P. ve Henriques, R. (2017). Mining corporate annual reports for intelligent detection of financial statement fraud –a comparative study of machine learning method. Knowledge-Based Systems, 128, 139–152
Healy, P.M. ve Wahlen J. (1999). A review of the earnings management literature and ıts ımplications for standard setting. Accounting Horizons 13(4), 365-383.
Hodges, R. (2018). How mıght harmonızatıon ınfluence the future prevalence of publıc sector creatıve accountıng? Tékhne , Special Issue 2018, 3-14
Jones, J.J. (1991), Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193–227.
Jones, M.J., 2011. Creative accounting, fraud and international accounting scandals, John Wiley & Sons.
Kargın, M., Aktaş, R. ve Arıcı, N. (2016). Kurumsal yönetimin finansal raporlama kalitesindeki rolü: Borsa İstanbul üzerine karşılaştırmalı bir uygulama. Yönetim Ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 501-519 .
Kassem, R. ve Higson, A. (2012), The new fraud triangle model. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 3 (3), 191-195
Kızıl, C , Akman, V , Çelik, İ. ve Şener, S. (2016). Yaratıcı muhasebe yöntemleri ve finansal bilgilerin manipülasyonu: profesyonel muhasebe meslek mensupları üzerinde örnek bir uygulama. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1).
Kim Y.J., Baik, B. ve Cho, S. (2016). Detecting financial misstatements with fraud intention using multi-class cost-sensitive learning. Expert Systems With Applications 62, 32–43
Kurt, G., Kahyaoğlu, S.B. ve Yazıcı, N. (2019). Kurumsal sürdürülebilirlik sektörel iyi uygulama örneği-Bisse, Ankara:Gazi
Mutuc, B.E., Lee, J.S. ve Tsai, F. (2019). Doing good with creative accounting? Linking corporate social responsibility to earnings management in market economy, country and business sector contexts. Sustainability 2019 (11), 4568 1-20
Özcan, A . (2019). Analyzing the ımpact of forensic accounting on the detection of financial ınformation manipulation. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2) , 1744-1760
Öztürk, S, ve Yılmaz, C . (2019). Finansal sıkıntının muhasebe manipülasyonu ile ilişkisi: bist gelişen işletmeler piyasası’nda bir uygulama. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , (41) , 241-253 .
Reischmann, M. (2015). Creative accounting and electoral motives: evidence from oecd countries. Ifo Working Paper No. 201
Remenarić, B., Kenfelja, I. ve Mijoč, I. (2018). Creative accounting – motives, techniques and possibilities of prevention. Ekonomski Vjesnik / Econviews, 31(1), 193-199.
Roden, M.D., Cox, R.S. ve Kim, Y.J. (2016). The fraud triangle as a predictor of corporate fraud. Academy Of Accounting And Financial Studies Journal, 20(1), 80-92.
Selimoğlu, S , Altunel, M . (2019). Finansal tablo hileleri ve hile denetimi konusunda Türkiye’de hazırlanmış yüksek lisans/ doktora tezleri kapsamında akademik literatür taraması: 2008-2018. Muhasebe ve finansman Dergisi, 127-140
Stolowy, H. ve Breton G. (2004). Accounts manipulation: a literature review and proposed conceptual framework, review of accounting & finance, 3 (1), 5-92.
Tekin, A , ve Kabadayı, N . (2014). Kazanç yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1-2) , 127-159
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı
TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı
Uzunoğlu, H. ve Karacaer, S. (2019). Finansal Bilgi Manipülasyonu: BİST sınai endeksi üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 547-564 .
Wolfe, D.T. ve Hermanson, D.R. (2004). The fraud diamond: considering the four elements of fraud. CPA Journal, 74 (12), 38-42.