Muhasebe Alan Yazınında Güvence Denetimi Konusunun İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi ve Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme

Esra ATABAY

 PDF

Özet
Bu çalışmanın ilk amacı, Türkiye’de güvence denetimi konusunda yapılan çalışmaları inceleyerek literatürdeki boşlukları tespit etmektir. Bu amaçla, öncelikle ulusal bazlı “Google Akademik”, “ULAKBİM” ve “ulusal tez merkezi” veri tabanları kullanılarak güvence denetimi konusunda yapılmış çalışmalar tespit edilmiştir. Çalışmaların sayıca az olduğunun belirlenmesi üzerine, bunun sebepleri ile muhasebe akademisyenlerinin güvence denetimi konusuna yönelik görüşleri merak edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada, akademisyenlerin hem güvence denetimi konusuna hem de bu konudaki literatür eksikliğinin nedenlerine ilişkin görüşlerini ortaya koyabilmeyeyönelik ikinci bir amaç belirlenmiştir. Literatüre ilişkin içerik analizi, veri tabanlarından elde edilen çalışmaların,başlık, yayın yılı, yazar sayısı, çalışmanın türü, çalışmada kullanılan analiz teknikleri ve konu dağılımları gözönünde bulundurularak gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Microsoft Excel programında özetlenmiştir.Akademisyenlerin görüşlerinin tespiti amacıyla hazırlanan anket formundan elde edilen verilerin analizindeJotform online anket oluşturma ve Microsoft Excel programı kullanılarak nicel analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güvence denetimi, İçerik Analizi, GDS, Muhasebe, Denetim

Abstract
This study aims to determine gaps in the literature by reviewing the studies conducted on assurance audit in Turkey.For this purpose, studies on assurance audit are searched and found primarily by screening nation-based “GoogleAcademic”, “ULAKBIM” and “National Dissertation Center” databases. Since there was scarce study, the reasonsand the views of accounting academicians on assurance audit are wondered. Therefore, the study has a second aim,namely, to reveal out views of academicians on assurance audit and their opinions about limited number of studyin the literature. Content analysis of the literature is based on reviewing title of the study, issue date, number ofauthors, type of study, analytical techniques used in the study and distribution of subjects regarding the studiesfound in databases and resultant data is summarized in Microsoft Excel. For analyzing the data derived from thesurvey form issued to clarify views of academicians, quantitative analysis is performed using JOTFORM onlinesurvey and Microsoft Excel.
Keywords: Assurance Audit, Content Analysis, ISAE, Accounting, Audit

Atıf (Citation): Atabay, E. (2022). Muhasebe alan yazınında güvence denetimi konusunun içerik analizi yöntemiyle incelenmesi ve akademisyenlerin bakış açısıyla bir değerlendirme. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi 2(2), 77-91.

KAYNAKÇA
Bulut, N. ve Göksu, M. (2021). Muhasebe ve denetime bakış dergisinde 2006-2020 yılları arasında yayınlanan bağımsız denetim ile ilgili makalelerin içerik analiz. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 63, 249-274.
Dinç, E. ve Atabay, E. (2016). Güvence denetim standartları ve güvence denetim süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(5), 1527-1541.
Dinç, E. ve Atabay, E. (2018). Türkiye’deki denetim literatürünün içerik analizi (2007-2016). Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 53, 101-114.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallarda Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması Kurul Kararı (7 Aralık 2021). Resmî Gazete (Sayı: 31682).
Kaya, P. (2019). Türkiye’de denetim alanında yazılmış olan doktora tezlerinin değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 556-576.
Salur, M. N. (2020). Türkiye’deki akademik dergilerde denetim alanında 2002-2019 yılları arasında yayımlanmış bilimsel makalelerin içerik analizi. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(4), 2828-2846.
Serçemeli, M.ve Kurnaz, E. (2019). Denetim alanında en çok atıf alan uluslararası çalışmalar: scopus endeksi kapsamında literatür taraması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 354-368.