Parasal Kazanç (Monetary Gain) Kavramı Anlaşılmadan Enflasyona Göre Düzeltilmiş Finansal Tablolar Anlaşılamaz

Göksel YÜCEL

 PDF

Özet
Türkiye’de doksanlarda iç raporlama amaçlarıyla kullanılan, 2000’lerin başlarında resmi uygulaması olan enflasyon muhasebesi 2021 yılı sonunda maalesef geri dönmüştür. Henüz resmi uygulaması olmasa da yönetim ve grup içi raporlamalarda kullanılmaya başlanmıştır. Enflasyon muhasebesi düzeltmelerinin iki parçası vardır. Geçmiş tarih rakamlarının indeksle güncelleştirilmesi ve parasal kazanç (veya kayıp) rakamının hesaplanması. Bu ikinci aşamadaki rakam çoğunlukla anlaşılamamakta ve bu da tabloların yorumlanmasına engel teşkil etmektedir. Bu makalenin amacı parasal kazanç (veya kayıp) rakamının ayrıştırılarak (parçalanarak) reel (gerçek) faiz gelir ve giderlerinin nasıl hesaplanabileceği ile ilgili bir öneri getirmektir.
Anahtar kelimeler: Enflasyon muhasebesi, UMS 29, parasal kazanç/kayıp, faiz gelirleri/giderleri

Abstract
In Turkey, in the nineties, the first practices in inflation accounting reporting started for managerial purposes. At the beginning of the 2000s regulations made inflation adjusted reporting compulsory for Turkish companies. Unfortunately, hyperinflationary conditions returned at the end of 2021. Although it is not an official application yet, it has started to be used in management and in-group reporting. There are two main steps of inflation accounting adjustments. Restatement of the historical figures with a price level index and calculating the monetary gain (or loss) figure. The figure in this second step is often incomprehensible, hindering the tables’ interpretation. The purpose of this article is to suggest how the real interest income and expenses can be calculated by splitting the monetary gain (or loss) figure.
Keywords: Inflation accounting, IAS 29, monetary gain/loss, interest income/expenses

Atıf (Citation): Yücel, G. (2023). Parasal kazanç (monetary gain) kavramı anlaşılmadan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolar anlaşılamaz. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi 3(1), 1-10.

KAYNAKÇA
Adiloğlu, Burcu (2022). Yayınlanmamış etüdler.
AES (2022). AES Argentina Generación S.A, Consolidated Statement of Comprehensive Income For the nine-month period ended as of September 30th, 2022, Erişim adresi: www1.aesargentina.com.ar/es/inversionistas.
IAS 29, Financial Reporting in Hyperinlationary Economies, 1989, (reformatted 1994).
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (2022). Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması 20.1.2022 tarihli duyurusu.
Schacht, H. (1968). Paranın sihri. İstanbul: Ak Yayınları.
Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7352 Sayılı Kanun, 29.01.2022 Tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete.
Yücel, G. (1995). İşletmelerde ve bankalarda nakit akış tablosu ve enflasyon düzeltmeleri. İstanbul.
Yücel, G. (2000). Parasal kazanç (monetary gain) gerçekten bir kazanç mıdır?. Yönetim Dergisi (İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü), 11(37), 7-13.
Yüksel, A. (1997). Enflasyon muhasebesi. İstanbul: Literatür Yayınevi.