Teknolojik Yenilikler Işığında Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Mesleğine İlişkin Yazınsal Bakış

Ahmet GÜNAYDIN, Hayrettin UZUNOĞLU

 PDF

Özet
Son zamanlarda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, Endüstri 4.0 adı verilen dijital devrimi beraberinde getirmiştir. Bu devrim, işletmelerde muhasebe fonksiyonunu ve muhasebenin rolünü önemli oranda değiştirmiştir. Günümüzde muhasebe ile ilgili işlemler ve faaliyetler elektronik ortamda daha hızlı ve şeffaf şekilde kaydedilmeye ve raporlanmaya başlamıştır. Muhasebenin temel işlevleri eskisine nazaran daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirilirken muhasebe mesleği de bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu dönüşüm süreci, muhasebe mesleğinin geleceğine ve muhasebe eğitiminin değişimine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Endüstri 4.0 kapsamında ortaya çıkan muhasebe uygulamaları ve bu uygulamaların hem muhasebe mesleğine hem de müfredatına olan etkileri üzerine çeşitli akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0 kapsamında ortaya çıkan muhasebe uygulamaları ile bu uygulamaların muhasebe mesleği ve müfredatında yol açtığı dönüşüme ilişkin yazınsal bir bakış açısı sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Eğitimi, Teknoloji, Muhasebe

Abstract
Recent developments in information technologies have brought about the digital revolution called Industry 4.0. This revolution has significantly changed the function and the role of accounting in businesses. Today, accounting related transactions and activities have started to be recorded and reported more quickly and transparently in an electronic environment. The accounting profession has entered into a transformation process in line with the fulfillment of the basic functions of accounting more quickly and easily than before. This transformation process has brought about debates about the future of the accounting profession and the change in accounting education. There have been various academic studies on the accounting practices that emerged within the scope of Industry 4.0, and the effects of these practices on both the accounting profession and the accounting curriculum. In this study, it was aimed to present a literature perspective regarding the accounting practices that emerged within the scope of Industry 4.0 and the transformation caused by these practices in the accounting profession and curriculum.
Keywords: Industry 4.0, Accounting Professions, Accounting Education, Technology, Accounting

Atıf (Citation): Günaydın, A. ve Uzunoğlu H. (2022). Teknolojik yenilikler ışığında muhasebe eğitimi ve muhasebe mesleğine ilişkin yazınsal bakış. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi 2(2), 92-102.

KAYNAKÇA
Cooper, C., ve Taylor, P. (2000). From taylorism to ms taylor: the transformation of the accounting craft.Accounting Organizations and Society 25(1), 555-578.
Çark, Ö. (2020). Dijital dönüşümün işgücü ve meslekler üzerindeki etkileri. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(1), 19-34.
Dimitriua, O., ve Mateia, M. (2015). Cloud accounting: a new business model in a challenging context. Emerging
Markets Queries in Finance and Business, 32(1) 665-67. doi: 10.1016/S2212-5671(15)01447-1
Dursun, G. D., Ektik, D., ve Tutcu, B. (2019). Mesleğin dijitalleşmesi: muhasebe 4.0. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 263-271.
Enyi, P. (2016). Accounting in the digital age: creating values with paperless decision support systems. Babcock University inaugural lecture series, Nigeria: Pabcock University Press.
George, G. (2016). From the editors the digital workforce and the workplace of the future. Academy of Management Journal, 59(3), 731-739.
Kablan, A. (2018). Endüstri 4.0,“nesnelerin interneti”-akıllı işletmeler ve muhasebe denetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı), 1561-1579.
Keleş, A., ve Keleş, A. (2018). Nesnelerin internetinin getirdiği yenilikler ve sorunları. Turkish Studies Information Technologies & Applied Sciences. 13(13), 53-66.
Kokina, J., Mancha, R., ve Pachamanova, D. (2017). Blockchain: Emergent industry adoption and implications for accounting. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 14(2), 91-100.
Kucur, K. (2021). Endüstri 4.0 sürecinde muhasebe mesleğinin geleceği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
Malik, M.I., Wani, S.H. ve Rashid, A. (2018). Cloud computıng-technologies. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 9(2), 379-384.
Minovski, Z., Malchev, B., ve Tocev, T. (2020). New paradigm in accounting ınformation systems–the role of the latest ınformation technology trends. The 1st International Scientific Conference on Economic and Business Trends Shaping the Future, Skopje, Republic of North Macedonia.
Moşteanu, N. R. (2019). International financial markets face to face with artificial intelligence and digital era. Theoretical and Applied Economics, 26(3), 123-134.
Muiña, F. E. G., Sánchez, R. G., Ferrari, A. M., ve Blundo, D. S. (2018). The paradigms of industry 4.0 and circular economy as enabling drivers for the competitiveness of businesses and territories: the case of an italian ceramic tiles manufacturing company. Social Sciences, 7(12), 1-31.
Nagy, J., Olah, J., Erdei, E., Mate, D., ve Popp, J. (2019). The role and impact of industry 4.0 and the internet of things on the business strategy of the value chain: the case of Hungary. Sustainability Creative Education, 10(3), 2899-2906.
Navari, C. (2000). Prophecy and civilization. Review of International Studies, 26(2), 289-301.
Phornlaphatrachakorn, K., ve Kalasındhu, K. N. (2021). Digital accounting, financial reporting quality and digital transformation: evidence from Thai listed firms. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(8), 409-419.
Primov, S. (2021). Gelişen Teknolojilerin muhasebe mesleğine etkileri ve eğitimindeki yeri: ülkelerarası araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
Qasim, A., ve Kharbat F. F. (2020). Blockchain technology, business data analytics, and artificial intelligence: use in the accounting profession and ideas for inclusion into the accounting curriculum. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 17(1), 107-117.
Rufino, H., Lim G. T., ve Payabyab, R. G. (2018). Competency requirements for professional accountants: Basis for accounting curriculum enhancement. Review of Integrative Business and Economics Research, 7(3), 116-128.
Sarıçiçek, R. (2019). Muhasebe alanındaki dönüşüm ve yapay zeka. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları, 3(6), 1092-1099
Schwab, K., ve Samans, R. (2016). Global challenge insight report: the future of jobs. In World Economic Forum (5), 1-167.
Şenel, A., ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.
Tay, S. I., Chuan, L. T., Ziati, A. H. N., ve Ahmad, A. N. A. (2018). An Overview of industry 4.0: definition, components, and government initiatives. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, 10(14), 1379-1387.
Tekbaş, İ., Söylemez, S. Y., ve Aktaş, A. (2021). Teknolojik Gelişmeler Perspektifinde Yeni Bir Yaklaşım: Muhasebenin Teknolojik Evrimi. 39. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Burdur, Türkiye.
Wang L., ve Wang, G. (2016). Big Data in cyber-physical systems, digital manufacturing and industry 4.0. Engineering and Manufacturing, 4(1), 1-8.
Wilkesmann, M., ve Wilkesmann U. (2017). Industry 4.0 – organizing routines or innovations?. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48 (2), 238-254.
Yardımcıoğlu, M., Karahan, M., ve Yörük, A. (2019). Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 61(1), 35-46.
Yulianto, H. D., ve Pratiwi, O. (2019). Accounting science with technological development. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1-6, doi:10.1088/1757-899X/662/6/062009