Türkiye’deki Kamu ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının CAMELS Yaklaşımı ile Performanslarının Değerlendirilmesi

Ozan ERDOĞAN, Ali USLU

 PDF

Özet
Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren üç kamusal ve sekiz özel sermayeli mevduat bankasının CAMELS analiz yöntemi ile performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bankaların 2009 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde finansal durumları göreceli olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda kamu sermayeli bankalarda çok az performans düşüşü gözlemlenmiştir. En iyi performansı Halkbank, en düşük performansı ise Ziraat Bankası göstermiştir. Özel sermayeli mevduat bankalarında ise çok hafif bir performans artışı olduğu tespit edilmiştir. Şekerbank ve Anadolubank en iyi performansa sahip bankalardır. Fibabank’ın ise en düşük performansa sahip banka olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Performans, CAMELS

Abstract
In the study, it is aimed to compare the performances of three public and eight private deposit banks operating in Turkey with the CAMELS analysis method. The financial status of the banks in the period of 2009 – 2020 has been determined relatively. As a result of the analysis, very little performance decline was observed in state-owned banks. Halkbank showed the best performance and Ziraat Bank showed the lowest performance. It was determined that there was a very slight increase in performance in privately owned deposit banks. Şekerbank and Anadolubank are the banks with the best performance. Fibabanka was found to be the bank with the lowest performance.
Keywords: Deposit Banks, Performance, CAMEL

Atıf (Citation): Erdoğan, O., ve Uslu A. (2022). Türkiye’deki kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarının CAMELS yaklaşımı ile performanslarının değerlendirilmesi. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 2(2), 103-120.

KAYNAKÇA
Ahmedov, T., ve Memmedov E., (2017). Azerbaycan Bankacılık Sektörünün CAMELS analizi: yabancı sermayeli 10 banka. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 97-109.
Akın, F. (2018). Türk bankacılık sektörünün yapısı ve sorunları. İş ve Hayat Dergisi, 4(8), 54-53.
Akyüz, F., Soba A. Ş., ve Yeşil T., (2020). Bankaların CAMELS analizi yöntemiyle finansal performanslarının değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2020 (87), 145-166.
Arıçelik, G. (2010). Ticari bankalarda performans ölçümü: Camels analizine dayalı bir inceleme (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Aytekin, S., ve Sakarya, Ş. (2013). BİST’teki mevduat bankalarının finansal performanslarının 2001 ve 2008 finansal krizleri çerçevesinde CAMELS derecelendirme sistemi ile değerlendirilmesi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 25-58.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2002). Banka sermayelerinin güçlendirilmesi programı tanıtım rehberi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2020). Koronavirüsü salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla bankacılık sektöründe alınan önlemler ve uygulamalar. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7668/Onlemler_ve_Uygulamalar_050620.pdf
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2021- 2022). Türk bankacılık sektörü temel göstergeleri.
Bayrak, A. Z., Dilek, Ö., ve Kızıltan A., (2016). Kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların CAMELS analizi yöntemiyle 2008 küresel ekonomik kriz sonrası finansal performans karşılaştırması. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı, 365-388.
Emir, M., ve Çizgici Akyüz, G., (2018). Türkiye’deki mevduat bankalarının finansal performans değerlendirmesi: CAMELS yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 7-26.
Eyüpgiller, S. (1997). Bankacılar için banka işletmeciliği bilgisi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Gupta, C. R., (2014). An analysis of Indian public sector banks using camel approach. IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.
Islam, M. S., ve Sufian, M. A. (2019). An application of CAMELS model for measuring financial performance of commercial banks in Bangladesh. Journal Of Business Studies, Pabna University of Science and Technology, 2(1), 66-80
Karadağ Ak, Ö., Babuçcu Ş., ve Hazar A., (2021). BİST banka endeksinde yer alan mevduat bankalarının finansal performanslarının copras yöntemiyle değerlendirilmesi. ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 280-305.
Lopez, J.A. (1999). Using CAMELS Ratigs to monitor bank conditions. https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic letter/1999/june/using-camels-ratings-to-monitor-bank-conditions/
Nimalathasan, B. (2008). A Comparative study of financial performance of banking sector in bangladesh – an application of camels rating system, Annals of University of Bucharest. Economic and Administrative Series, 2, 141-152.
Prasad, K.V.N., ve Ravinder, G. (2012). A CAMEL model analysis of nationalized banks in India. Journal of venture capital and financial services, 6(1), 5-15.
Sangmi, M., ve Nazir, T., (2010). Analyzing financial performance of commercial banks in ındia: application of camel model. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 4(1), 40-55.
Sanus, Z. (1968). Osmanlı imparatorluğu’nda para problemleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.
Sarker, A. A. (2005). Camels rating system in the context of ıslamic banking: a proposed ‘s’ for shariah framework. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 78-84.
Sümer, G. (2016). Türk bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi ve ab bankacılık sistemi ile karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(2), 485-508.
Özbek, Ö. E., Hazar, A., ve Babuçcu, Ş., (2021). COVID-19 Öncesi ve sonrası Türk bankacılık sektörünün bankometer yöntemi ile analizi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(20), 7-26.
Özgür, E., (2021a). Kalkınma ve Yatırım Bankalarının CAMELS analizi yöntemiyle finansal performanslarının değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3206-3221, doi:10.20491/isarder.2021.1318
Özgür, E., (2021b). Kamu sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarının camels analizi ile kârlılık odaklı performanslarının ölçümü. İSMMO Mali Çözüm Dergisi, 31(168), 217-244.
Özgür, E., (2021c). Yabancı sermayeli mevduat bankalarının bileşen faktör odaklı camels performans analizi. Press Academia Procedia, 14(1), 57-63. doi:10.17261/Pressacademia.2021.1487
Öztürk Karaçor, Z., Mangır, F., Kodaz, Ş. S., ve Kartal , M., (2017). Kamusal ve özel sermayeli bankaların CAMELS performans analizi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2(ICEFM 2017
Özel Sayısı/Special Issue of ICEFM 2017)), 47-65. 
Sogunro, A. B., Gbajumo-Sheriff, M., Olalude, G. A., ve Lawuyı R. M. (2021). Managing bank risks in nigeria: analysis of performance of domestic systemically important banks (D-SIB) Using The CAMELS Model. Unilag Journal of Business, 7(1), 148-169.
Şen, A., ve Solak, S., (2011). Ticari bankacılık sektörünün CAMELS analizi: Türkiye örneği. Finans politik ve Ekonomik Yorumlar, 48(554), 51-70.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2022). Gruplar bazında banka ve bankaların şube sayıları Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp Türkiye Bankalar Birliği (2022). Erişim adresi: www.tbb.org.tr
Uslu A., Türk M., Ertaş F. C. (2019). Türkiye’deki mevduat bankalarının CAMELS performans analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 122-139.
Yetiz, F. (2016). Bankacılığın doğuşu ve Türk bankacılık sistemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 107-117.
Ziraat Bankası, (2022). Bankamız tarihçesi. Erişim adresi: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/hakkimizda/bankamiz-tarihcesi