Yayın Politikası ve Yazım Kuralları / Publıcatıon Polıcy and Wrıtıng Rules

1. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, başka bir yerde
yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
2.  Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, öncelikle Editör/Editör
Kurulu tarafından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına, Türkçe ve İngilizce dil ve
anlatım kurallarına uymayan, özgünlük değeri taşımayan ve yayın politikalarına uymayan
makaleler reddedilir.
3. Makalelerde uluslararası kabuller gereği tüm yazarlar için "ORCID Numarası" kullanımı
zorunludur.
4.  Yazar(lar)ın ithenticate programından intihal raporunun tamamını alarak makale ile
birlikte ek dosya şeklinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dergiye gönderilen
çalışmalarda, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla web tabanlı bir program
kullanılmaktadır. Bu kapsamda yazılımın verdiği benzerlik raporunda kaynakça devre dışı
bırakılarak toplam benzerlik miktarının en fazla % 20, rapor sonundaki farklı renkle gösterilen
her bir eşleşme(aynı kaynak) için benzerlik miktarının ise en fazla % 5 olması gerekmektedir.
Bu kriterlere uymayan yazılar Editör incelemesi sonucunda doğrudan reddedilir. İntihal
noktasında yasal sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.
5. Lisansüstü tezlerden türetilmiş yayınlarda bu durumun dipnot olarak “Bu çalışma Prof.
Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğretim Üyesi  danışmanlığında …………. tarafından …….. tarihinde
tamamlanan   “…..” başlıklı ve 123456 tez no’lu yüksek lisans/doktora tezinden türetilmiştir.”
şeklinde belirtilmesi gerekmektedir (Tez no YÖK tez merkezinden alınacaktır).
6. Daha önce özet bildiri olarak sunulmuş çalışmalar kabul edilmekte olup, dergi yayın
politikaları gereği tam metin bildiri olarak sunulmuş çalışmalar kabul edilmemektedir. Ayrıca
bu durumun dipnot olarak “Bu makale 1-2 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul..……’da
düzenlenen …………………………. adlı etkinlikte sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özeti
kongre/konferans/sempozyum bildiri özet kitabında basılmış “……..”  başlıklı bildirinin
tamamlanmış halidir.” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.
7.  Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Cümleler dil bilgisi ve imla kurallarına
uyularak yazılmalıdır. Türkçe makalelerde imla ve noktalama kuralları için Türk Dil
Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük ve/veya Büyük Türkçe Sözlük’ü ile Türkçe Yazım ve
İmla Kılavuzu’ndan yararlanılmalıdır. İngilizce makalelerde ise Longman Dictionary of
Contemporary English, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge Advanced
Learner’s Dictionary kaynaklarından yararlanılabilir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer
dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir.
8.  Yazar(lar) makalelerinin metin içi atıf ve kaynakça yazımında APA 6 Kurallarına
(Amerikan Psikoloji Birliği) uymalıdır. Kaynakça ilk yazarın soyadına göre alfabetik biçimde
bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir.

9. Yazım ilkelerine uyulmadan dergiye ulaştırılan makaleler ön kontrol sürecinden
değerlendirme sürecine aktarılmaz ve makalenin yazar(lar)ına dergi yazım kurallarına göre
düzenlenme yapması gerektiği bildirilir. Ön kontrolde yazım kuralarına göre düzenleme için
yazar(lar)a bir defaya mahsus en fazla 7 gün süre verilir. Gerekli düzeltmeleri tam olarak
yapılmayan makaleler reddedilir. Yazım kuralları için detaylı bilgi sistemde yüklü makale
şablonu adlı word belgesinde mevcuttur.
10.  Editör değerlendirmesi sonucu yayın politikalarına uyan ve yazım kurallarına uygun
olarak gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alınır ve Editör’ün/Editör
Yardımcılarının ön incelemesinden sonra ilgili konunun uzmanı iki hakeme gönderilir.
Hakem atamasında yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar) ile hakemlerin kurumları aynı olamaz.
11.  Makalenin gönderildiği iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp
yayımlanamayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Editörü/Yayın Kurulu karar
verir. Hakem raporlarından birisinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı
üçüncü bir hakeme daha gönderilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale
yayımlanmaz ve reddedilir. Ayrıca Editör yazarlardan hakem görüşlerine ek olarak
düzeltmeler isteyebilmektedir.
12. Birden fazla yazarlı makalelerde, yazarlardan bir tanesi sorumlu yazar olarak
belirtilmelidir. Sorumlu yazar belirtilmediği durumlarda birinci yazar sorumlu yazar olarak
değerlendirilir.
13. Ön kontrol aşamasından sonra makalelerini geri çekmek isteyen yazarlar, geri çekme
isteklerini makaleyi yükledikleri sistem üzerinden Editör’e iletmek durumundadırlar. Editör,
geri çekme bildirimini inceleyerek 30 gün içerisinde yazar(lar)a dönüş sağlar. Yazar(lar),
makalelerin telif haklarını, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne çalışmalarının
gönderimi aşamasında devretmiş olduklarından, geri çekme isteği onaylanmadıkça,
çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek amacıyla gönderemezler.
14. Yazar(lar), hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde
Editör/hakemlerin değişiklik önerileri hariç herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf,
tablo, resim, grafik ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi
vb.) yapamazlar.
15. Makalenin sonunda Türkçe yazılmış çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılmış
çalışmalar için Türkçe, 500-1000 kelime arası Genişletilmiş Özet (Summary) yer almak
zorundadır.  Genişletilmiş özet makale ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuç
bilgilerini içermelidir. Bu özette makale ile ilgili bilgiler ilk başta yer alan özete oranla daha
geniş ifade edilir ve şekil ile tablo bulunabilir. Bu kısımda makale metninde yer almayan
herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. Geniş özette metin içindeki bilgilere göndermede
bulunulmamalıdır (Örneğin sayfa 8’de belirtildiği gibi). Geniş özette alıntıya ve kaynak
göstermeye yer verilmemelidir. Geniş özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini
belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir
şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda makalenin daha fazla
okunmasının ve atıf almasının yolunu da açacaktır.
16.  Sorumlu yazar tarafından “Telif Hakkı Devri Formu” doldurulması gerekmektedir. Bu
form mavi mürekkepli kalem ile imzalandıktan sonra sisteme ek dosya olarak fotoğraf
şeklinde veya renkli taratılmış şekilde yüklenecektir.

17.  Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar(lar) sorumludur. Yayımlanan makalenin
dil, üslup, bilim etiği ve muhteva yönünden bilimsel ve hukukî her türlü
sorumluluğu yazar(lar)a ait olup Dergi Yönetimini bağlamaz. Makaleleri yayımlanan
yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
18.  Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan makalelerin yazılı ve elektronik
ortamda tüm yayın hakları Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne aittir. Dergide
yayımlanan makalelere alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.
19.  Etik Kurul onayı alması gereken ölçüm aracı (anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim,
çizim, video, film, ses kaydı ve benzeri) kullanılan makalelerde Üniversite Etik Kurulu’ndan
etik raporunun alınması gerekmektedir. Bu raporun makalenin yüklendiği yerden ayrı bir
dosya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk makalenin sorumlu
yazarına aittir. Ayrıca Editör ve/veya hakemlerin gerekli görmesi durumunda yazar(lar)
tarafından Üniversite Etik Kurulu’ndan etik raporu alınması ve 30 gün içerisinde sisteme
yüklenmesi zorunlu olup belirtilen süre içerisinde raporun alınmaması durumunda ilgili
makale reddedilir.
20.  Gizlilik Beyanı: Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi sisteminde girilecek tüm veriler
(isim, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler) yalnızca derginin bilimsel çalışmaları için
kullanılabilir. Bu veriler, başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
21.  Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Editör’e/Dergi Yayın Kurulu’na aittir.
22. Gönderilen bilimsel yazılarda COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve
Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.

Publication Policy
1. Manuscripts sent to the Journal of Auditing and Assurance Services shouldn’t be published
elsewhere or shouldn’t be submitted to other journals for publication.
2. Articles sent to Journal of Auditing and Assurance Services firstly are evaluated by editor/
editorial board. Articles that are not original and do not obey to journal’s aim and context,
Turkish and English language and narration rules, publication principles are rejected.
3. In accordance with international acceptances, for all writers using ORCID number for
articles of the Journal of Auditing and Assurance Services is compulsory.
4. Writers should complete plagiarism report from ithenticate programmes. In addition,
writers should load this report to system as attachment. For manuscripts sent to the journal,
web based programme is used in order to prevent plagiarism and improper citations. In this
context, in the software's similarity report, resource is deactivated. The total likelihood
amount should not more than 20% and each match indicated by the different colour at the end
of the report (for same resource) the likelihood of similarity should be maximum
5%. Manuscripts that do not meet these criteria is directly rejected by editor review.
Responsibility of plagiarism belongs to writer.
5. In publications derived from postgraduate theses, this situation should be specified as
footnote ‘’In study is derived from and 123456 number master/doctorate thesis under the
supervision of Prof. Dr./Assoc. Dr./ Instructor Dr. by ……… on date of……. titled ( Thesis
number will be taken from YOK Thesis Center)
6. Studies presented previously as abstract paper are accepted, but due to journal publication
principles studies presented as full text paper are not accepted. This situation should be
specified as footnote ‘’This article presented as oral presentation between 1-2 July 2020 …. In
the event named ….. organized in…. Istanbul and is the completed version of ….. headed
report whose abstract published in congress / conference / symposium abstract book.
7. Manuscripts can be written in Turkish or English. Sentences should be written in
accordance with the grammar and spelling rules. For Turkish articles, writers should utilize
from for spelling and punctuation rules Turkish Language Association’s Current Turkish
Dictionary and/or Grand Turkish Dictionary and Turkish Writing and Spelling Guide. For
English articles, writers can utilize from Longman Dictionary of Contemporary English,
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
resources. By decision of the Editorial Board articles written with other languages are
accepted and can be published.
8. Writing of the in-text citation and resource part, writers should obey APA 6 rules
(American Psychology Association). Resource is given in accordance with the bibliography
rules and writing resource part begins with first writer’s surname.

9. If writings do not obey publication principles, they are not transferred from the pre-control
process to the evaluation process and the author(s) of the article are informed according to the
rules of the journal writing. In pre control process, author(s) will be allowed once for a
maximum of 7 days for editing according to spelling rules. For writing rules, detail
information is available in word document, whose name is installed article template.
10. After the evaluation of the editors, the articles submitted in accordance with the
publication policies and accordance with the spelling rules are taken into consideration. After
a preliminary examination of his / her assistants, the expert is sent to two referees. After
appointment of referee, institution of writers and institution referee cannot be same.
11. The journal of Editor/ Editorial Board decides whether the manuscript can be published or
it is published in which number of the journal. In case one referee report is negative while the
other is positive, the manuscript is forwarded to a third referee for additional evaluation. If
two referees give a negative opinion, the article is not published and rejected.
12. For manuscripts written by more than one author, one of the authors, it should be noted as
responsible author. If responsible author is not noted, first author is accepted as responsible
author.
13. Authors who wish to withdraw their articles after the preliminary control phase, should
convey requests to editor through the system where they loaded. The editor will review the
withdrawal statement and return to the author(s) within 30 days. Since the authors have
transferred the copyrights of the articles to the Journal of Auditing and Assurance Services at
the stage of submission of their work, they cannot send their work for evaluation to another
journal unless the request for withdrawal is approved.
14. The author(s) cannot make any major changes except for the suggestions of the
editors/referees on the completion of the judicial review process later (section, paragraph,
table, picture, graphic insertion, insertion of the name of another author).
15. At the end of the article for Turkish articles writing English Summary including between
500-1000 words and English articles Turkish Summary between 500-1000 words is
compulsory. Summary should include the purpose, problem, method, findings and result
information related to the article. In this summary, the information about the article is broader
than the original one and can be found in figures and tables. This section should not include
any information that is not included in article. Summary should not refer to information in the
text. (For instance as it is stated at 8. page). Extended abstract should not include quotation
and reference. The purpose of the broader abstract is to provide the information in a clear,
detailed and consistent way and it aims to give all important information about the article and
so that the reader can determine the relevance of the article.
16. Copyright form should be filled by responsible author. After copy right form is signed
with a blue ink pen, this form will be uploaded to the system as an additional file in the form
of a photo or colour scanned.
17. Author(s) is responsible from thought of the article. The scientific and legal responsibility
of the published article in terms of language, style, scientific ethics and content belongs to the
author and is not related to the Journal administration. No copyright fee is paid to the authors
whose articles are published.

18. All publication rights of the articles published and published in the journal in written and
electronic media belong to the Journal of Auditing and Assurance Services. If citation is
realized from articles, showing resource is compulsory.
19. Taking ethics report from the Ethics Committee of the university is required for articles
that are used as measurement tool (questionnaire, test, scale, interview, observation, picture,
drawing, video, film, sound recording, etc.) This report should be uploaded to the system,
where article was loaded, as a separate file from. The responsibility belongs to the article's
author. On the other hand, if the referee/ deems it necessary, taking ethics report from
university ethics commission at 30 days is compulsory. If ın this period report is not taken,
article is rejected.
20. Privacy Statement: All data that are entered to Journal of Auditing and Assurance Services
(personal information such as: name, e-post address) can be only is used for academic studies
of journal. These data cannot be used for another aim and cannot be share with other people.
21.  Authority decide that is not specified here belongs to editor/magazine editor board.
22. The submitted manuscripts take into account the International Standards for Editors and
Writers of COPE (Committee on Publication Ethics).

_____________________________
İşlemleme Ücreti
Derginin tüm giderleri Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi tarafından karşılanmaktadır.
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye
gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim
ücreti alınmaz.
Article Processing Charge
All expenses of the journal are covered by the Journal of Auditing and Assurance Services.
Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing
charges or submission fees for any submitted or accepted articles.
_____________________________

Yazım Kuraları
– Makaleler A4 kağıt boyutunda, Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile
yazılmalıdır.
– Giriş ve sonuç dahil olmak üzere tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır.
Kaynakça numaralandırılmamalıdır.
– Birinci derecedeki başlıkların tümü büyük harf, diğer başlıklarda ise yalnızca ilk harf büyük
olmalıdır.
– Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler ve Jel kodları bulunmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özetler en fazla 200 kelime olmalıdır.
– Başlık, yazar adları, unvanları, bağlı oldukları kuruluş, e-mail adresleri ve ORCID
numaralarını içeren bir kapak sayfası oluşturulmalıdır. Kapak sayfasında makale türü
(araştırma makalesi, derleme, örnek olay çalışması gibi…) belirtilmelidir.
– Tabloların üst kısmına numaraları ve adları yazılmalıdır. Örn :
Tablo 1. Ulusal Denetim Firmaları ve Denetledikleri İşletme Sayıları
– Şekillerin alt kısmına numaraları ve adları yazılmalıdır. Örn:
Şekil 1. Bağımsız Denetim Süreci
– Grafiklerin alt kısmına numaraları ve adları yazılmalıdır. Örn:
Grafik 1. Denetim Firmalarının Dağılımı
– Kaynakça alfabetik sıra ile yazılmalıdır.
– Makalenin sonunda Türkçe yazılmış çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılmış çalışmalar
için Türkçe, 500-1000 kelime arası Genişletilmiş Özet (Summary) yer almak zorundadır.
– Alıntılar, kaynakça ve dipnotlar APA Style Guide‘a göre hazırlanmalıdır. Aşağıda APA Style
Guide’a göre oluşturulmuş bazı referans ve alıntı örnekleri bulunmaktadır. Bu konuda yardım
almak için http://referencing.port.ac.uk/ adresi ziyaret edilebilir.
KİTAPLAR
Tek Yazarlı Kitaplar
Kaynakçada:
Weber, R. A. (1998). Information systems control and audit. Pearson Education.
Metin içinde:
(Weber, 1998 : 108)
İki- Beş Yazarlı Kitaplar
Kaynakçada:
Kagermann, H., Kinney, W. ve Boecker, C. (Eds.). (2008). Internal audit handbook: Management with
the SAP®-audit roadmap. Springer-Verlag.
Metin içinde:
İlk gönderme

(Kagerman, Kinney ve Boecher 2008: 45)
İkinci ve sonraki göndermeler
(Kagerman ve diğerleri 2008: 45)
Altı ve daha Fazla Sayıda Yazarı Olan Kitaplar
Kaynakçada:
Pollitt, C., Girre, X., Lonsdale, J., Mul, R., Summa, H., ve Waerness, M. (1999). Performance or
compliance?: performance audit and public management in five countries. Pearson Education.
Metin içinde:
(Politt ve diğerleri 1999: 26)
MAKALELER
Tek Yazarlı Makaleler
Kaynakçada:
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 3(3),
183-199. doi: 10.1177/0961000611408643
Metin içinde:
(DeAngelo 1981: 53)
İki veya Daha Fazla Yazarlı Makaleler
Kaynakçada:
Hanlon, M., Krishnan, G. V., ve Mills, L. F. (2012). Audit fees and book-tax differences. Journal of the
American Taxation Association, 34(1), 55-86. doi: 10.1177/0961000611408643
Metin içinde:
(Hanlon, Krishnan ve Mills 2012: 30)
Altı ve daha Fazla Sayıda Yazarı Olan Makaleler
Kaynakçada:
Liebowitz, J., Rubenstein‐Montano, B., McCaw, D., Buchwalter, J., Browning, C., Newman, B., ve
Rebeck, K. (2000). The knowledge audit. Knowledge and process management, 7(1), 3-10. doi:
10.1177/0961000611408643
Metin içinde:
(Liobowitz ve diğerleri, 2000: 7)
DOI Numarası Olmayan Elektronik Kaynaklar
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 2019 takvim yılına ait şeffaflık
raporlarına ilişkin duyuru. Erişim Adresi: https://www.kgk.gov.tr.
Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri
Karabağ, Y. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel suç. Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.

Auditor Guidance
– Manuscripts should be written on A4 paper with Times New Roman 12 font size and 1.5 line
spaced .
– All headings including introduction and conclusion should be numbered and typed bold.
References should not be numbered.
– First degree headings should be written in “upper case” and others should be written in “title
case”.
– Manuscripts should include tittle, abstract, key words and JEL classifications. Abstract should
not exceed 200 words.
– A cover page that consists of title, author name, author title and affiliation, e-mail address and
ORCID ID. Manuscript type (research article, case study, review etc…) should be specified on
the cover page.
– Table number and name should be written above the table. For example:
Table 1. National Audit Firms and Number Audited Company
– Figure number and name should be written below the figure. For example:
Figure 1. Independent Audit Process
– Graph number and name should be written below the graph. For example:
Graph 1. Distrubition of Audit Firm
– Reference sholud be ordered alphabetically.
– At the end of the article, there should be an extended summary ( an English summary for
articles written in Turkish, a Turkish summary for articles written in English) of 500-1000
words.
– At the end of the article for Turkish articles writing English Summary including between 500-
1000 words and English articles Turkish Summary between 500-1000 words is compulsory.
– Citations, references and fottnotes should be prepared according to APA Style Guide. Some
examples that are taken from APA Style Guide are given below. You can visit
http://referencing.port.ac.uk/ for further help.
BOOKS
One Author
In Reference:
Weber, R. A. (1998). Information systems control and audit. Pearson Education.
In-Text Citation:
(Weber, 1998 : 108)
Two to Five Author
In Reference:
Kagermann, H., Kinney, W. and Boecker, C. (Eds.). (2008). Internal audit handbook: Management
with the SAP®-audit roadmap. Springer-Verlag.

In-Text Citation:
First In-Text Citation
(Kagerman, Kinney and Boecher 2008: 45)
Subsequent In-Text Citations
(Kagerman et al. 2008: 45)
Six and more Author
In Reference:
Pollitt, C., Girre, X., Lonsdale, J., Mul, R., Summa, H., and Waerness, M. (1999). Performance or
compliance?: performance audit and public management in five countries. Pearson Education.
In-Text Citation:
(Politt et. al. 1999: 26)
ARTICLES
One Author
In Reference:
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 3(3),
183-199. doi: 10.1177/0961000611408643
In-Text Citation:
(DeAngelo 1981: 53)
Two-Five Author
In Reference:
Hanlon, M., Krishnan, G. V., ve Mills, L. F. (2012). Audit fees and book-tax differences. Journal of the
American Taxation Association, 34(1), 55-86. doi: 10.1177/0961000611408643
In-Text Citation:
(Hanlon, Krishnan and Mills 2012: 30)
Six and more Author
In Reference:
Liebowitz, J., Rubenstein‐Montano, B., McCaw, D., Buchwalter, J., Browning, C., Newman, B., ve
Rebeck, K. (2000). The knowledge audit. Knowledge and process management, 7(1), 3-10. doi:
10.1177/0961000611408643
In-Text Citation:
(Liobowitz et. al. 2000: 7)
Online References without DOI Number
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 2019 takvim yılına ait şeffaflık
raporlarına ilişkin duyuru. Retrieved from: https://www.kgk.gov.tr.
Thesis
Karabağ, Y. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel suç. Unpublished master’s thesis.
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

Açık Erişim İlkesi
Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, tüm içeriği okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma
ücretsiz olarak sunulmaktadır. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin
almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve
link sağlayabilir.
Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi makaleleri açık erişimlidir ve Creative Commons
Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0):/ (https /creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/deed.en) olarak lisanslıdır.

Budapeşte Açık Erişim Girişimi (Turkish Translation)
Eski bir gelenek ve yeni bir teknoloji, eşi görülmemiş bir kamu yararını mümkün kılmak
üzere birleşti. Eski gelenek, araştırma sonuçlarının ve elde edilen bilginin paylaşımı adına,
bilim insanlarının çalışma çıktılarını, kendi istekleri doğrultusunda, akademik dergilerde
ücretsiz olarak yayımlamasıdır. Yeni teknoloji ise İnternettir. Kamu yararı, hakemli dergi
literatürünün dünya çapında elektronik ortamda dağıtımını; bu literatürün bilim insanları,
araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve meraklıları için tamamen sınırsız ve ücretsiz
erişimini mümkün kılar. Bilimsel literatüre erişimdeki engellerin kaldırılması; araştırmaların
hızlanmasına, eğitimin geliştirilmesine, zengin ile yoksulun – yoksul ile zenginin bilgiyi
paylaşmasına, bu literatürün mümkün olduğu kadar kullanışlı hale getirilmesine, insanlığın
ortak bir entelektüel görüş ve bilgi arama ortamında birleşmesine zemin hazırlar.
Açık erişim olarak adlandırdığımız bu tür ücretsiz ve serbest çevrimiçi kullanım, çeşitli
nedenlerle dergi literatürünün küçük bir bölümü ile sınırlanmıştır. Bu sınırlı koleksiyona
rağmen birçok farklı girişim, açık erişimin ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu
göstermiştir. Açık erişim, okuyuculara, literatüre ilişkin kaynakları bulmaları ve onlardan
yararlanmaları için ekstra güç verir; yazarlara ve çalışmalarına geniş ve ölçülebilir yeni

görünürlük ortamları sağlar, okuyucu kitlesini ve etkisini artırır. Herkes için bu kazanımları
güvence altına almak, literatürün geri kalanını erişime açmak, önümüzdeki engelleri ve
özellikle fiyat engelini kaldırmak için ilgilenen tüm kurumları ve bireyleri yardıma
çağırıyoruz. Bu girişimi destekleyenlerin sayısı arttıkça, hep birlikte ve daha da hızlı bir
şekilde açık erişimin yararları görülmeye başlanacaktır.
Bilim insanlarının ücret beklentisi olmadan dünyaya sundukları literatür, çevrimiçi ortamda
serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu kategori öncelikle hakemli dergi makalelerini kapsar;
bununla birlikte, yazarların yorum almak veya önemli araştırma sonuçlarını meslektaşlarıyla
paylaşmak için yayımladıkları, herhangi bir hakemlik sürecinden geçmemiş çalışmalarının ön
baskıları da bu kategoride yer alır. Bilimsel literatüre daha geniş ve daha kolay erişimin
birçok derecesi ve türü vardır. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracıyla
finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir,
kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir,
yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında
kullanılmıştır. Çoğaltma-dağıtım üzerindeki kısıtlama ve bu alandaki telif hakkı rolü; kendi
çalışmalarının bütünlüğünü kontrol etmeleri, düzgün şekilde tanınmaları ve alıntı
yapılabilmeleri için yazarlara verilmelidir.
Hakemli dergi literatürüne okuyucular çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak erişebilseler de, açık
erişimli dergi yayıncılığı maliyetsiz değildir. Ancak deneyimler, açık erişimde genel
maliyetlerin geleneksel dağıtım biçimlerine göre çok daha düşük olduğunu göstermektedir.
Açık erişim, bir yandan bilgi yayımının kapsamını genişletirken diğer yandan da tasarruf etme
fırsatı sunmaktadır. Bununla birlikte, meslek örgütlerinin, üniversitelerin, kütüphanelerin,
vakıfların ve diğer kurumların hizmetlerini geliştirmek amacıyla açık erişimi sahiplenmeleri
yönünde de güçlü bir teşvik vardır. Açık erişimin gerçekleşmesi yeni maliyet paylaşım
modelleri ve finansman mekanizmaları gerektirecektir ancak, dağıtımın toplam maliyetinin
önemli ölçüde azaltılması, hedefin, sadece tercih edilebilir ya da ütopik değil, ulaşılabilir bir
sonuç olduğunun göstergesidir.
Biz, bilimsel dergi literatürüne açık erişimi sağlamak için birbirini tamamlayan iki strateji
kullanmanızı öneriyoruz:
I. Kişisel Arşivleme: İlk olarak, bilim insanları kişisel arşivleme olarak adlandırılan, açık
elektronik arşivlere kendilerine ait hakemli dergi makalelerini yerleştirirken yardıma ve
araçlara ihtiyaç duyarlar. Bu arşivler, Açık Erişim İnsiyatifi tarafından oluşturulan
standartlara uyumlu olduğunda, arama motorları ve diğer araçlar ayrı ayrı arşivleri tek bir
arşiv gibi ele alabilir. Böylece kullanıcılar arşivleri bulup içeriklerinden faydalanmak için,
hangi arşivlerin olduğunu ve bunların nerede bulunduklarını bilmeye ihtiyaç duymazlar.
II. Açık Erişimli Dergiler: İkincisi, bilim insanları, açık erişimi destekleyen yeni nesil
dergileri yayımlamaya başlamak ve açık erişime geçmeyi tercih eden dergilere katkıda
bulunmak için araca/yönteme ihtiyaç duyar. Dergi makalelerinin mümkün olduğunca geniş
kitlelere ulaşması gerektiğinden, bu yeni dergilerde yayımlanan materyale erişimi ve
kullanımı sınırlamak için telif haklarına başvurulmayacaktır. Bundan sonraki süreçte telif
hakları ve diğer araçlar, engellemeler koymak yerine yayımlanan tüm makalelerin açık
erişimde kalıcılığını sağlamak için kullanılacaktır. Fiyat, erişim için engel olduğundan bu yeni
dergiler abonelik veya erişim bedeli istemezler ve masrafları karşılamak için diğer yöntemlere
yönelirler. Bu amaç için; araştırmalara para sağlayan vakıflar ve devletler, araştırmacı

istihdam eden üniversiteler ve laboratuvarlar, bilim dalları veya kurum tarafından
araştırmaları desteklemek için yapılan bağışlar, açık erişim destekçileri, temel metin
eklentilerinin satışından elde edilen kazançlar, geleneksel abonelik veya erişim ücreti alan
dergilerin kapanması veya iptali ile serbest kalacak fonlar ve hatta araştırmacıların kendi
kendine katılımı gibi bir çok alternatif fon kaynağı vardır. Tüm bilim dalları veya uluslar bu
çözümlerden herhangi birini kabul etmek zorunda değildir, farklı ve yaratıcı alternatifleri
aramaktan vazgeçilmemelidir.
Hedef, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olmasıdır. (I) Kişisel arşivleme ve yeni nesil
(II) açık erişimli dergiler bu amaca ulaşmanın yöntemleridir. Bunlar doğrudan hedefe yönelik
araçlar olduğu kadar, aynı zamanda akademisyenleri piyasa veya mevzuatın getirdiği
değişiklikleri beklemeden doğrudan birbirlerine ulaştırır. Ana hatlarıyla belirtilen iki stratejiyi
desteklemenin yanında, mevcut dağıtım yöntemlerinden açık erişime geçişi sağlamak için
daha farklı yolları denemeyi de teşvik ediyoruz. Yerel koşullarda esneklik, deneme ve
adaptasyon, farklı ortamlarda hızlı, güvenli ve uzun ömürlü ilerlemeyi sağlayacak en iyi
yöntemlerdir.
Temelleri hayırsever George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü, amacın farkına
varılması için kaynak ve temel yardım sağlamaya kendini adamıştır. Vakıf, genişleme ve
kişisel arşivlemeyi teşvik etmek, yeni açık erişimli dergilerin yayımlanması ve bir açık
erişimli dergi sisteminin kendi varlığını sürdürebilecek ekonomik yapıya kavuşması için
kaynaklarını ve nüfuzunu kullanacaktır. Açık Toplum Enstitüsü’nün taahhüt ve kaynakları
önemli olmakla birlikte bu girişim, diğer kurum/kuruluşların da kendisine güçleri ve
kaynaklarıyla katkıda bulunmasına ihtiyaç duymaktadır.
Biz, devletleri, üniversiteleri, kütüphaneleri, dergi editörlerini, yayıncıları, vakıfları, aydınları,
meslek örgütlerini ve bilim insanlarını vizyonumuzu paylaşmaya, açık erişimin önündeki
engellerini kaldırmak üzere bize katılmaya ve dünyanın her yerinde daha özgür bir eğitim ve
araştırma ortamı inşa etmeye davet ediyoruz.
14 Şubat 2002
Budapeşte, Macaristan
Leslie Chan: Bioline International
Darius Cuplinskas: Director, Information Program, Open Society Institute
Michael Eisen: Public Library of Science
Fred Friend: Director Scholarly Communication, University College London
Yana Genova: Next Page Foundation
Jean-Claude Guédon: University of Montreal
Melissa Hagemann: Program Officer, Information Program, Open Society Institute
Stevan Harnad: Professor of Cognitive Science, University of Southampton, Universite du
Quebec a Montreal
Rick Johnson: Director, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC)
Rima Kupryte: Open Society Institute

Manfredi La Manna: Electronic Society for Social Scientists
István Rév: Open Society Institute, Open Society Archives
Monika Segbert: eIFL Project consultant
Sidnei de Souza: Informatics Director at CRIA, Bioline International
Peter Suber: Professor of Philosophy, Earlham College & The Free Online Scholarship
Newsletter
Jan Velterop: Publisher, BioMed Central

Open Access Statement
Journal of Auditing and Assurance Services is an open access journal which means that all
content is freely available without charge to the user or his/her institution. Except for
commercial purposes, users are allowed to read, download, copy, print, search, or link to the
full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or
the author.
The articles in the Journal of Auditing and Assurance Services are open access articles
licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/deed.en)

Read the Budapest Open Access Initiative
An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented
public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars to publish the fruits
of their research in scholarly journals without payment, for the sake of inquiry and
knowledge. The new technology is the internet. The public good they make possible is the
world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free
and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, students, and other curious
minds. Removing access barriers to this literature will accelerate research, enrich education,
share the learning of the rich with the poor and the poor with the rich, make this literature as
useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual
conversation and quest for knowledge.

For various reasons, this kind of free and unrestricted online availability, which we will call
open access, has so far been limited to small portions of the journal literature. But even in
these limited collections, many different initiatives have shown that open access is
economically feasible, that it gives readers extraordinary power to find and make use of
relevant literature, and that it gives authors and their works vast and measurable new
visibility, readership, and impact. To secure these benefits for all, we call on all interested
institutions and individuals to help open up access to the rest of this literature and remove the
barriers, especially the price barriers, that stand in the way. The more who join the effort to
advance this cause, the sooner we will all enjoy the benefits of open access.
The literature that should be freely accessible online is that which scholars give to the world
without expectation of payment. Primarily, this category encompasses their peer-reviewed
journal articles, but it also includes any unreviewed preprints that they might wish to put
online for comment or to alert colleagues to important research findings. There are many
degrees and kinds of wider and easier access to this literature. By "open access" to this
literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read,
download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them
for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without
financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the
internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for
copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and
the right to be properly acknowledged and cited.
While the peer-reviewed journal literature should be accessible online without cost to readers,
it is not costless to produce. However, experiments show that the overall costs of providing
open access to this literature are far lower than the costs of traditional forms of dissemination.
With such an opportunity to save money and expand the scope of dissemination at the same
time, there is today a strong incentive for professional associations, universities, libraries,
foundations, and others to embrace open access as a means of advancing their missions.
Achieving open access will require new cost recovery models and financing mechanisms, but
the significantly lower overall cost of dissemination is a reason to be confident that the goal is
attainable and not merely preferable or utopian.
To achieve open access to scholarly journal literature, we recommend two complementary
strategies.
I. Self-Archiving: First, scholars need the tools and assistance to deposit their refereed journal
articles in open electronic archives, a practice commonly called, self-archiving. When these
archives conform to standards created by the Open Archives Initiative, then search engines
and other tools can treat the separate archives as one. Users then need not know which
archives exist or where they are located in order to find and make use of their contents.
II. Open-access Journals: Second, scholars need the means to launch a new generation of
journals committed to open access, and to help existing journals that elect to make the
transition to open access. Because journal articles should be disseminated as widely as
possible, these new journals will no longer invoke copyright to restrict access to and use of
the material they publish. Instead they will use copyright and other tools to ensure permanent
open access to all the articles they publish. Because price is a barrier to access, these new
journals will not charge subscription or access fees, and will turn to other methods for

covering their expenses. There are many alternative sources of funds for this purpose,
including the foundations and governments that fund research, the universities and
laboratories that employ researchers, endowments set up by discipline or institution, friends of
the cause of open access, profits from the sale of add-ons to the basic texts, funds freed up by
the demise or cancellation of journals charging traditional subscription or access fees, or even
contributions from the researchers themselves. There is no need to favor one of these
solutions over the others for all disciplines or nations, and no need to stop looking for other,
creative alternatives.
Open access to peer-reviewed journal literature is the goal. Self-archiving (I.) and a new
generation of open-access journals (II.) are the ways to attain this goal. They are not only
direct and effective means to this end, they are within the reach of scholars themselves,
immediately, and need not wait on changes brought about by markets or legislation. While we
endorse the two strategies just outlined, we also encourage experimentation with further ways
to make the transition from the present methods of dissemination to open access. Flexibility,
experimentation, and adaptation to local circumstances are the best ways to assure that
progress in diverse settings will be rapid, secure, and long-lived.
The Open Society Institute, the foundation network founded by philanthropist George Soros,
is committed to providing initial help and funding to realize this goal. It will use its resources
and influence to extend and promote institutional self-archiving, to launch new open-access
journals, and to help an open-access journal system become economically self-sustaining.
While the Open Society Institute's commitment and resources are substantial, this initiative is
very much in need of other organizations to lend their effort and resources.
We invite governments, universities, libraries, journal editors, publishers, foundations, learned
societies, professional associations, and individual scholars who share our vision to join us in
the task of removing the barriers to open access and building a future in which research and
education in every part of the world are that much more free to flourish.
February 14, 2002
Budapest, Hungary
Leslie Chan: Bioline International
Darius Cuplinskas: Director, Information Program, Open Society Institute
Michael Eisen: Public Library of Science
Fred Friend: Director Scholarly Communication, University College London
Yana Genova: Next Page Foundation
Jean-Claude Guédon: University of Montreal
Melissa Hagemann: Program Officer, Information Program, Open Society Institute
Stevan Harnad: Professor of Cognitive Science, University of Southampton, Universite du
Quebec a Montreal
Rick Johnson: Director, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC)
Rima Kupryte: Open Society Institute

Manfredi La Manna: Electronic Society for Social Scientists
István Rév: Open Society Institute, Open Society Archives
Monika Segbert: eIFL Project consultant
Sidnei de Souza: Informatics Director at CRIA, Bioline International
Peter Suber: Professor of Philosophy, Earlham College & The Free Online Scholarship
Newsletter
Jan Velterop: Publisher, BioMed Central
_____________________
YAYIN ETİĞİ
Gönderilen bilimsel yazılarda Committee on Publication Ethics(COPE) tarafından belirlenen Editör ve
Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak COPE tarafından
yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
Dergimizde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına
temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen
kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi
somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar,
okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması
önem taşımaktadır. Dergimiz yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları
taşıması beklenmektedir.
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka
çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir
biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak
belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve
ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir,
böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır
olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip
olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir
yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme
veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir
başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış
çalışma dergimize gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme,
yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Dergimiz editör kurulu, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE)tarafından
yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best
Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara
sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, dergimizde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler,
aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim
beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı,
uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir.
Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak,
açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve
hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına
almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı
etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun
olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde
yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini
sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden
haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;
Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar
düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile
yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi
sahibinden bağımsızdır.
Editoryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını
uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında
değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun
olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin
korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı
sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel
verilerini korumaktan sorumludur.
Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla
yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin
izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu
duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir
soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında
yer almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir
şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve
yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki
içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.
Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı
bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve
açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını
etkilemez.
Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde
bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti
eder.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir.
Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Tarih İncelemeleri Dergisi
değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan
iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte
değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a
iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara
sahip olması beklenmektedir:
Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi
reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir.
İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet,
cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin
vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı
kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda
gerçekleştirmelidir.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Dergi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
Editörler, gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik
kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını
saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma
sorumluluğuna sahiptir.
Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle
karşılaşırsanız lütfen [email protected] adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Publication Ethics
The publication process at this journal is the basis of the improvement and dissemination of
information objectively and respectfully. Therefore, the procedures in this process improves the
quality of the studies. Peer-reviewed studies are the ones that support and materialize the scientific
method. At this point, it is of utmost importance that all parties included in the publication process
(authors, readers and researchers, publisher, reviewers and editors) comply with the standards of
ethical considerations. This journal expects all parties to hold the following ethical responsibilities.
The following ethical duties and responsibilities are written in the light of the guide and policies made
by Committee on Publication Ethics (COPE).
Ethical Responsibilities of Authors
The authors who submit their manuscripts to this journal are expected to comply with the following
ethical responsibilities:
Author(s) must submit original studies to the journal. If they utilize or use other studies, they must
make the in-text and end-text references accurately and completely.
People who have not contributed to the study at the intellectual level should not be indicated as author.
If the manuscripts submitted to be published are subject of conflicting interests or relations, these must
be explained.
During the review process of their manuscripts, author(s) may be asked to supply raw data. In such a
case, author(s) should be ready to submit such data and information to the editorial and scientific
boards.
Author(s) should document that they have the participants' consent and the necessary permissions
related with the sharing and research/analysis of the data that are used.
Author(s) bears the responsibility to inform the editor of the journal or publisher if they happen to
notice a mistake in their study which is in early release or publication process and to cooperate with
the editors during the correction or withdrawal process.
Authors cannot submit their studies to multiple journals simultaneously. Each submission can be made
only after the previous one is completed. A study published in another journal cannot be submitted to
the this journalAuthor responsibilities given in a study (e.g.: adding an author, reordering of author
names) whose review process has begun cannot be changed.
Ethical Responsibilities of Editors
The editors in this journal should hold the following ethical responsibilities that are based on the
guides "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" and "COPE Best
Practice Guidelines for Journal Editors" published as open Access by Committee on Publication Ethics
(COPE).
General duties and responsibilities
Editors are responsible for each study published in this journal. In this respect, the editors have the
following roles and responsibilities:
Making efforts to meet the demand for knowledge from readers and authors,
Ensuring the continuous development of the journal,
Managing the procedures aimed to improve the quality of the studies published in the journal,
Supporting freedom of expression,
Ensuring academic integrity,
Following the procedures without making concessions on intellectual property rights and ethical
standards,

Being transparent and clear in issues that require correction or explanation.
Relationships with Readers
Editors must make decisions taking into consideration the knowledge, skills and expectations of all
readers, researchers and practitioners need. They must also ensure that the published studies contribute
to literature and be original. Moreover, they must take notice of the feedback received from
researchers and practitioners and provide explanatory and informative feedback.
Relationships with Authors
Editors have the following duties and responsibilities in their relations with authors:
Editors must make positive or negative decisions about the studies' importance, originality, validity,
clarity in wording and suitability with the journal's aims and objectives.
Editors must accept the studies that are within the scope of publication into pre review process unless
there are serious problems with the study.
Editors must not ignore positive suggestions made by reviewers unless there are serious problems with
the study.
New editors, unless there are serious issues, must not change the previous editor's decisions about the
studies.
"Blind Review and Review Process" must be published and editors must prevent possible diversions in
the defined processes.
Authors should be provided with explanatory and informative feedback.
Relationships with Reviewers
Editors have the following duties and responsibilities in their relations with reviewers:
Editors must
Choose reviewers according to the subject of the study.
Provide the information and guidance reviewers may need during the review process.
Observe whether there are conflicting interests between reviewers and authors.
Keep the identities of reviewers confidential in blind review.
Encourage the reviewers to review the manuscript in an unbiased, scientific and objective tone.
Develop practices and policies that increase the performance of reviewers.
Take necessary steps to update the reviewer pool dynamically.
Prevent unkind and unscientific reviews.
Make effort to ensure the reviewer pool has a wide range.
Relationships with the Editorial Board
Editors must make sure that the members of the editorial board follow the procedures in accordance
with the publication policies and guidelines, and must inform the members about the publication
policies and developments. Moreover, editors must
Ensure that the members of the editorial board review the manuscripts in an unbiased and independent
manner.
Select the new members of the editorial board from those who can contribute to the journal and are
qualified enough.
Send manuscripts for review based on the subject of expertise of the editorial board members.
Regularly communicate with the editorial board. Arrange regular meetings with the editorial board for
the development of publication policies and the journal.
Relationships with the Journal's Owner and Publisher
The relationship between the editors and publisher is based on the principle of the independency of
editors. All the decisions made by the editors are independent of the publisher and the owner of the
journal as required by the agreement made between editors and publisher.
Editorial and Blind Review Processes
Editors are obliged to comply with the policies of "Blind Review and Review Process" stated in the

journal's publication policies. Therefore, the editors ensure that each manuscript is reviewed in an
unbiased, fair and timely manner.
Quality Assurance
Editors must make sure that articles in the journal are published in accordance with the publication
policies of the journal and international standards.
Protection of Personal Information
Editors are supposed to protect the personal information related with the subjects or visuals in the
studies being reviewed, and to reject the study if there is no documentation of the subjects' consent.
Furthermore, editors are supposed to protect the personal information of the authors, reviewers and
readers.
Encouraging Ethical Rules and Protection of Human and Animal Rights
Editors are supposed to protect human and animal rights in the studies being reviewed and must reject
the experimental studies which do not have ethical and related committee’s approval about the
population given in such studies.
Precautions against possible Abuse and Malpractice
Editors are supposed to take precautions against possible abuse and malpractice. They must conduct
investigations meticulously and objectively in determining and evaluating complaints about such
situations. They must also share the results of the investigation.
Ensuring Academic Integrity
Editors must make sure that the mistakes, inconsistencies or misdirections in studies are corrected
quickly.
Protection of Intellectual Property Rights
Editors are responsible for protecting the intellectual property rights of all the articles published in the
journal and the rights of the journal and author(s) in cases where these rights are violated. Also, editors
must take the necessary precautions in order to prevent the content of all published articles from
violating the intellectual property rights of other publications.
Constructiveness and Openness to Discussion
Editors must
Pay attention to the convincing criticism about studies published in the journal and must have a
constructive attitude towards such criticism.
Grant the right of reply to the author(s) of the criticized study.
Not ignore or exclude the study that include negative results.
Complaints
Editors must examine the complaints from authors, reviewers or readers and respond to them in an
explanatory and enlightening manner.
Political and Economic Apprehensions
Neither the owner of the journal, publisher or any other political or economical factor can influence
the independent decision taking of the editors.
Conflicting Interests
Editors, acknowledging that there may be conflicting interests between reviewers and other editors,
guarantee that the publication process of the manuscripts will be completed in an independent and
unbiased manner.
Ethical Responsibilities of Reviewers
The fact that all manuscripts are reviewed through "Blind Review" has a direct influence on the

publication quality. This process ensures confidentiality by objective and independent review. The
review process at this journal is carried out on the principle of double blind review. Reviewers do not
contact the authors directly, and the reviews and comments are conveyed through the journal
management system. In this process, the reviewer views on the evaluation forms and full texts are
assigned to the author(s) by the editor. Therefore, the reviewers doing review work for this journal are
supposed to bear the following ethical responsibilities:
Reviewers must
Agree to review only in their subject of expertise.
Review in an unbiased and confidential manner.
Inform the editor of the journal if they think that they encounter conflict of interests and decline to
review the manuscript during the review process.
Dispose the manuscripts they have reviewed in accordance with the principle of confidentiality after
the review process. Reviewers can use the final versions of the manuscripts they have reviewed only
after publication.
Review the manuscript objectively and only in terms of its content and ensure that nationality, gender,
religious and political beliefs, and economic apprehension do not influence the review.
Review the manuscript in a constructive and kind tone, avoid making personal comments including
hostility, slander and insult.
Review the manuscript they have agreed to review on time and in accordance with the ethical rules
stated above.
Ethical Responsibilities of Publisher
The Editors and the Editorial Board of this journal are conscious of the fact that they must observe the
ethical responsibilities below and act accordingly:
Editors are responsible for all the processes that the manuscripts submitted to Tarih İncelemeleri
Dergisi will go through. Within this framework, ignoring the economic or political interests, the
decision-makers are the editors.
The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
The publisher protects the intellectual property rights of all the articles published in this journal and
holds the responsibility to keep a record of each unpublished article.
The publisher bears all the responsibility to take the precautions against scientific abuse, fraud and
plagiarism.
Unethical Behaviour
Should you encounter any unethical act or content in this journal apart from the ethical responsibilities
listed above, please notify the journal by e-mail [email protected]

___________________
Telif Hakkında
Yazarlar Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’nin fikri eseri, Creative Commons Atıf-
GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative
Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım
dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal
esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin
üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.
Yazarların veya varsa yazarların işvereninin telif dâhil patent hakları, yazar(lar)ın gelecekte
kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı
makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları
saklıdır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License.
Copyright Notice
Authors agree that Journal of Auditing and Assurance Services will publish the content under
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license
that gives permission to copy and redistribute the material in any medium or format other than
commercial purposes as well as remix, transform and build upon the material by providing
appropriate credit to the original work.
The Contributor(s) or, if applicable the Contributor’s Employer, retain(s) all proprietary rights
in addition to copyright, patent rights; to use, free of charge, all parts of this article for the
author’s future works in books, lectures, classroom teaching or oral presentations, the right to
reproduce the article for their own purposes provided the copies are not offered for sale.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License.