AUTHOR GUIDELINES

Article submission / Makale gönderimi:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/audas

Questions / sorularınız için: [email protected]

Makale Şablonu / Article template 
Kapak Sayfası / First page 
Telif Hakkı Devir Formu / Copyright 

 • Manuscripts should be written on A4 paper with Writing Fond Times New Roman, Article Title 14 Punto with capital letters/ Left Aligned. Abstracts 10 Punto, English Article Title 12 Punto/ Left Aligned Normal Text Dimension 10 Punto, Line Gap Exact, before 0 nk, after 6 nk, value 14 nk, No indentation.
 • All headings including introduction and conclusion should be numbered and typed bold. References should not be numbered.
 • First degree headings should be written in “upper case” and others should be written in “title case”.
 • Manuscripts should include tittle, abstract, keywords. Abstract should not exceed 200 words.
 • A cover page that consists of title, author name, author title and affiliation, e-mail address and ORCID ID. Manuscript type (research article, case study, review etc…) should be specified on the cover page.
 • Table number and name should be written above the table. For example:

          Table 1. National Audit Firms and Number Audited Company

 • Figure number and name should be written below  the figure. For example:

          Figure 1. Independent Audit Process

 • Graph number and name should be written below  the graph. For example:

          Graph 1. Distrubition of Audit Firm

 • Reference sholud be ordered  alphabetically.
 • At the end of the article, there should be an extended summary ( an English summary for articles written in Turkish, a Turkish summary for articles written in English) of 500-1000 words.
 • At the end of the article for Turkish articles writing English Summary including between 500-1000 words and English articles Turkish Summary between 500-1000 words is compulsory.
 • Citations, references and fottnotes should be prepared according to APA Style Guide. Some examples that are taken from APA Style Guide are given below.  You can visit http://referencing.port.ac.uk/ for further help.

 BOOKS

One Author

In Reference:

Weber, R. A. (1998). Information systems control and audit. Pearson Education.

In-Text Citation:

(Weber, 1998 : 108)

Two to Five Author

In Reference:

Kagermann, H., Kinney, W. and Boecker, C. (Eds.). (2008). Internal audit handbook: Management with the SAP®-audit roadmap. Springer-Verlag.

In-Text Citation:

First In-Text Citation 

 (Kagerman, Kinney and Boecher 2008: 45)

Subsequent In-Text Citations

(Kagerman et al. 2008: 45)

Six and more Author

In Reference:

Pollitt, C., Girre, X., Lonsdale, J., Mul, R., Summa, H., and Waerness, M. (1999). Performance or compliance?: performance audit and public management in five countries. Pearson Education.

In-Text Citation:

 (Politt et. al. 1999: 26)

 ARTICLES

One Author

In Reference:

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics3(3), 183-199. doi: 10.1177/0961000611408643

In-Text Citation:

 (DeAngelo 1981: 53)

Two-Five Author

In Reference:

Hanlon, M., Krishnan, G. V., ve Mills, L. F. (2012). Audit fees and book-tax differences. Journal of the American Taxation Association, 34(1), 55-86. doi: 10.1177/0961000611408643

In-Text Citation:

 (Hanlon, Krishnan and Mills 2012: 30)

Six and more Author

In Reference:

Liebowitz, J., Rubenstein‐Montano, B., McCaw, D., Buchwalter, J., Browning, C., Newman, B., ve Rebeck, K. (2000). The knowledge audit. Knowledge and process management7(1), 3-10. doi: 10.1177/0961000611408643

In-Text Citation:

 (Liobowitz et. al. 2000: 7)

Online References without DOI Number

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu,  2019 takvim yılına ait şeffaflık raporlarına ilişkin duyuru.  Retrieved from:  https://www.kgk.gov.tr.

Thesis

Karabağ, Y. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel suç. Unpublished master’s  thesis. Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

 

 • Makaleler A4 kağıt boyutunda; Yazı tipi Times New Roman, Makale başlığı 14 punto/Büyük Harflerle/Sola hizalı, Özetler 10 punto, İngilizce Makale Başlığı 12 Punto/ sola hizalı, Normal Metin Boyutu 10 punto, Satır Aralığı Tam, Önce 0 nk, Sonra 6 nk, değer 14 nk, Girinti yok. 
 • Giriş ve sonuç dahil olmak üzere tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Kaynakça numaralandırılmamalıdır.
 • Birinci derecedeki başlıkların tümü büyük harf, diğer başlıklarda ise yalnızca ilk harf büyük olmalıdır.
 • Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en fazla 200 kelime olmalıdır.
 • Başlık, yazar adları, unvanları, bağlı oldukları kuruluş, e-mail adresleri ve ORCID numaralarını içeren bir kapak sayfası oluşturulmalıdır. Kapak sayfasında makale türü (araştırma makalesi, derleme, örnek olay çalışması gibi…) belirtilmelidir.
 • Tabloların üst kısmına numaraları ve adları yazılmalıdır. Örn : Tablo 1. Ulusal Denetim Firmaları ve Denetledikleri İşletme Sayıları
 • Şekillerin alt kısmına numaraları ve adları yazılmalıdır. Örn:     Şekil 1. Bağımsız Denetim Süreci
 • Grafiklerin alt kısmına numaraları ve adları yazılmalıdır. Örn:   Grafik 1. Denetim Firmalarının Dağılımı
 • Kaynakça alfabetik sıra ile yazılmalıdır.
 • Makalenin sonunda Türkçe yazılmış çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılmış çalışmalar için Türkçe, 500-1000 kelime arası Genişletilmiş Özet (Summary) yer almak zorundadır.
 • Alıntılar, kaynakça ve dipnotlar APA Style Guide‘a göre hazırlanmalıdır. Aşağıda APA Style Guide’a göre oluşturulmuş bazı referans ve alıntı örnekleri bulunmaktadır. Bu konuda yardım almak için http://referencing.port.ac.uk/ adresi ziyaret edilebilir.

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitaplar

Kaynakçada:

Weber, R. A. (1998). Information systems control and audit. Pearson Education.

Metin içinde:

 (Weber, 1998 : 108)

İki- Beş Yazarlı Kitaplar

Kaynakçada:

Kagermann, H., Kinney, W. ve Boecker, C. (Eds.). (2008). Internal audit handbook: Management with the SAP®-audit roadmap. Springer-Verlag.

Metin içinde:

İlk gönderme

(Kagerman, Kinney ve Boecher 2008: 45)

İkinci ve sonraki göndermeler

(Kagerman ve diğerleri 2008: 45)

Altı ve daha Fazla Sayıda Yazarı Olan Kitaplar

Kaynakçada:

Pollitt, C., Girre, X., Lonsdale, J., Mul, R., Summa, H., ve Waerness, M. (1999). Performance or compliance?: performance audit and public management in five countries. Pearson Education.

Metin içinde:

(Politt ve diğerleri 1999: 26)

 MAKALELER

Tek Yazarlı Makaleler

Kaynakçada:

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics3(3), 183-199. doi: 10.1177/0961000611408643

Metin içinde:

 (DeAngelo 1981: 53)

İki veya Daha Fazla Yazarlı Makaleler

Kaynakçada:

Hanlon, M., Krishnan, G. V., ve Mills, L. F. (2012). Audit fees and book-tax differences. Journal of the American Taxation Association, 34(1), 55-86. doi: 10.1177/0961000611408643

Metin içinde:

 (Hanlon, Krishnan ve Mills 2012: 30)

Altı ve daha Fazla Sayıda Yazarı Olan Makaleler

Kaynakçada:

Liebowitz, J., Rubenstein‐Montano, B., McCaw, D., Buchwalter, J., Browning, C., Newman, B., ve Rebeck, K. (2000). The knowledge audit. Knowledge and process management7(1), 3-10. doi: 10.1177/0961000611408643

Metin içinde:

(Liobowitz ve diğerleri, 2000: 7)

DOI Numarası Olmayan Elektronik Kaynaklar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu,  2019 takvim yılına ait şeffaflık raporlarına ilişkin duyuru.  Erişim Adresi: https://www.kgk.gov.tr.

Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Karabağ, Y. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel suç. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.